Ogólne warunki współpracy

     

1. Ogólne Warunki Współpracy (OWW)

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy określają zasady negocjowania warunków współpracy Stron, przygotowywania Zamówień przez Strony, uzgadniania warunków zamówień przez Strony, zawierania Umów przez Strony oraz wykonywania Umów przez Strony oraz ich następców prawnych, a także dotyczą każdej transakcji sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Firmę SPIN FX oraz po sprzedażowej obsługi sprzedanego Towaru i Usług.

 2. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy stosuje się w zakresie nieuregulowanym odmiennie w Umowie Stron, Potwierdzeniu Zamówienia lub jakimkolwiek innym dokumencie sporządzonym i podpisanym przez obydwie Strony, określającym ich wzajemne prawa i obowiązki w wykonaniu Umowy sprzedaży Towarów i Usług.

 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy, a Umową Stron, Potwierdzeniem Zamówienia lub innym dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy przez Strony, lub regulującym warunki Umowy, podpisanym przez obydwie Strony, decydujące znaczenie mają postanowienia Umowy Stron, Potwierdzenia Zamówienia lub innego dokumentu, potwierdzającego zawarcie Umowy przez Strony lub regulującego warunki Umowy, podpisanego przez Strony.

 4. Zawarcie przez Strony Umowy automatycznie powoduje wyłączenie ze stosunku prawnego pomiędzy stronami wszelkich „Ogólnych Warunków” strony Kupującej lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze, poprzez podpisanie przez Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki. OWW Sprzedającego są dokumentem nadrzędnym nad każdym innym dokumentem Kupującego określającym warunki współpracy z Sprzedającym.

 5. OWW Sprzedającego wraz z ich późniejszymi aktualizacjami obowiązują Strony od chwili pierwszego ich dostarczenia Kupującemu na etapie nawiązywania współpracy i przygotowywania pierwszej oferty dla Kupującego, przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.

 6. OWW Sprzedającego stanowią integralną część Umowy handlowej lub dokumentu potwierdzającego przyjęcie zamówienia, o ile Strony nie ustaliły inaczej.

 

2. Definicje

 

Wskazanym poniżej określeniom nadaje się następujące znaczenie:

 1. OWW, Warunki - niniejsze Ogólne Warunki Współpracy;

 2. Towar - maszyny i urządzenia oraz akcesoria, w tym części zamienne produkowane przez Sprzedającego na zamówienie Kupującego, a także wszystkie produkty będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Sprzedającego.

 3. Usługa - wszelkie czynności wykonywane przez Sprzedającego mające na celu zapewnienie Kupującemu należytego korzystania z zakupionych towarów, w szczególności transport, szkolenia, doradztwo, serwis techniczny, a także inne czynności wyżej nie określone, uzgodnione przez Strony.

 4. Zapytanie - zapytanie w sprawie oferty Sprzedającego złożone przez Kupującego w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. Zapytanie nie rodzi zobowiązań prawnych dla żadnej ze Stron.

 5. Oferta - informacja handlowa dotycząca towarów i usług Sprzedającego, dostarczana Kupującemu w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną, która zawiera istotne elementy potencjalnej Umowy sprzedaży. Dokument ten nie rodzi zobowiązań Sprzedającego względem Kupującego, ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 6. Zamówienie - pochodzące od Kupującego polecenie dostarczenia lub wykonania Towarów i Usług Sprzedającego, zawierający wszystkie elementy zamówienia uzgodnione przez Strony, złożone przez Kupującego w formie pisemnej, faxem lub pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Zamówienie uważa się za wiążące Strony dopiero od chwili otrzymania przez Kupującego od Sprzedającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego - Potwierdzenia Zamówienia.

 7. Potwierdzenie zamówienia - dokument wystawiony przez Sprzedającego potwierdzający Zamówienie wystawione przez Kupującego w dowolnej formie albo dokument wystawiony przez Sprzedającego na druku Sprzedającego zatytułowanym „Zamówienie” lub „Formularz zamówienia”, wypełniony, opisany i uszczegółowiony przez Sprzedającego, podpisany i opieczętowany przez Kupującego i odesłany przez Kupującego do Sprzedającego, doręczony Sprzedającemu osobiście, pocztą tradycyjną, faxem lub pocztą elektroniczną.

 8. Formularz zamówienia - Dokument dostarczony Kupującemu przez Sprzedającego stanowiący gotowy do podpisu druk zawierający wszystkie elementy zamówienia uzgodnione przez Strony, który po podpisaniu go przez Kupującego skutkuje zawarciem przez Strony Umowy.

 9. Formularz Serwisu Zleconego -Dokument dostarczony Sprzedającemu przez Kupujcego określający czas , miejsce, dostępność wykonania czynności serwisowych oraz opis usterki wskazanego sprzętu.

 10. Umowa Stron - Wszelkie umowy sprzedaży, dostawy i inne, zawarte przez Strony, określające zobowiązania Kupującego i Sprzedającego względem siebie.

 11. Język wiążący - w przypadku umowy sporządzonej w języku obcym, przetłumaczonej na język obcy lub sporządzonej w wersji dwujęzycznej, jej wykładnia odbywa się w języku polskim, który to jest wiążący dla Stron dla ustalenia treści umowy i dla interpretacji jej postanowień.

 12. Zaproszenie do odbioru - informacja wystawiana przez Sprzedającego i dostarczana Kupującemu w formie pisemnej, faxem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, która stanowi ostateczne wezwanie do odebrania Towaru oraz do zapłaty całości ceny, determinująca datę odbioru Towaru oraz rozpoczęcie biegu terminu kar za magazynowanie nieodebranego Towaru i innych konsekwencji nie wykonania przez Kupującego Umowy Stron w zakresie związanym z obowiązkiem odbioru przedmiotu Umowy Stron.

 13. Kupujący - dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna), którego zamówienie na zakup Towarów i Usług zostało przyjęte przez Sprzedającego w formie zawierającej wyraźne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, sporządzony w formie pisemnej.

 14. Sprzedający – Rzychoń Sebastian prowadzący działalność gospodarczą SPIN FX 41-800 Zabrze, ul. Staromiejska 35 ,NIP 6412050619

 15. Strona lub Strony - odpowiednio Sprzedający i/lub Kupujący.

 16. Przewoźnik - dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny wykonujący na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego transport Towarów do miejsca ustalonego przez Strony.

 17. Know-how - zbiór przedmiotów własności intelektualnej obejmujący koncepcję, technologię produkcji, rozwiązania techniczne, oprogramowanie komputerowe, schematy, rysunki, szkice, opisy, zdjęcia oraz wszelką inną dokumentację wykorzystywaną w procesie produkcji Towaru.

 18. Termin dostawy - data gotowości Sprzedającego do wydania towaru Kupującemu w siedzibie sprzedającego lub w innym miejscu wynikającym z OWW lub uzgodnionym przez Strony oraz w sposób wynikający z OWW lub uzgodniony przez Strony.

 19. Serwis zlecony – usługa wykonywana na zlecenie Zamawiającego, przeprowadzona w miejscu,czasie i sytuacji określonej przez Zamawiającego, na sprzęcie, urządzeniu lub instalacji Zamawiającego.

 

3. Informacje handlowe

 

 1. Wszelkie informacje handlowe, zdjęcia, schematy konstrukcyjne, specyfikacje techniczne oraz cenniki publikowane na stronach internetowych, w folderach reklamowych, katalogach, formularzach zamówień mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wiążące dla Sprzedającego i nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 2. Zdjęcia produktów z oferty Sprzedającego w serwisie internetowym oraz wszelkich innych materiałach informacyjno-promocyjnych mają jedynie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego stanu produktów kolorem, wykończeniem lub parametrami technicznymi.

 3. Specyfikacje techniczne oraz wymiarowe produktów z oferty Sprzedającego podlegają odchyleniom związanym z technologią produkcji. Dane te podawane są poglądowo.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość swobodnego doboru parametrów technicznych Towarów w zakresie w jakim nie zostały one jasno określone w Zamówieniu lub Umowie Stron przy zachowaniu cech Towarów i zgodności z ich przeznaczeniem, wynikających z Zamówienia lub Umowy Stron.

 5. Sprzedający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość dokonania zmian konstrukcyjnych oferowanych produktów wynikających z rozwoju nauki i techniki.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zatrzymania a także zutylizowania wzorów, dokumentów i wytycznych otrzymanych od Kupującego na etapie ofertyzacji, o ile Kupujący nie zażąda ich zwrotu w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu pierwszej oferty.

 7. Kupujący, który dokonał zakupu Usługi lub Towaru, upoważnia Sprzedającego i wyraża zgodę na użycie przez Sprzedającego znaku towarowego Kupującego – nazwy i logo firmy Kupującego – w celach marketingowych, w tym do umieszczenia ich na liście klientów Sprzedającego, w jego materiałach marketingowych, w tym na stronie internetowej Sprzedającego, wyłącznie w celu informacji, że taka współpraca miała miejsce, przy czym Sprzedający nie jest uprawniony do podawania informacji o przedmiocie i warunkach umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Kupujący może cofnąć powyższą zgodę poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia obejmującego oświadczenie o cofnięciu zgody wraz ze wskazaniem zakresu, jakiego oświadczenie dotyczy, na adres siedziby Sprzedającego.

 8. Kupujący, który dokonał zakupu Usługi lub Towaru, upoważnia Sprzedającego i wyraża zgodę Sprzedającemu na wykonanie dokumentacji fotograficznej, w tym zdjęć reklamowych Towaru, Usługi (jej efektu), zarówno podczas procesu produkcji, jak i po dokonaniu dostawy, u Kupującego, oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie dokumentacji fotograficznej w materiałach marketingowych Sprzedającego, w tym na jej publikowanie na stronie internetowej Sprzedającego. Kupujący może cofnąć powyższą zgodę poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia obejmującego oświadczenie o cofnięciu zgody wraz ze wskazaniem zakresu, jakiego oświadczenie dotyczy, na adres siedziby Sprzedającego.

 

4. Zamówienia i zawarcie Umowy

 1. W odpowiedzi na Zapytanie, Sprzedający wysyła Kupującemu Ofertę, na podstawie której Kupujący może złożyć Zamówienie.

Przedstawiona Kupującemu oferta nie jest dla Sprzedającego wiążąca prawnie.

 1. Sprzedający może dostarczyć Kupującemu Ofertę wraz z gotowym Formularzem Zamówienia lub dokumentem Potwierdzenia Zamówienia zawierającym istotne elementy Umowy Stron.

 2. Zamówienie może być złożone przez Kupującego w formie pisemnej, także z wykorzystaniem Formularza Zamówienia i dostarczone Sprzedającemu przez Kupującego osobiście, pocztą tradycyjną, mailowo, lub faxem, a także telefonicznie.

Zamówienie złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie nie wiąże Sprzedającego, dopóki nie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego w formie pisemnej.

 1. Potwierdzenie Zamówienia podpisane przez Strony stanowi prawnie skuteczne zawarcie Umowy Stron.

 2. Przyjmuje się, że Kupujący akceptuje zastrzeżenia Sprzedającego zgłoszone w Potwierdzeniu Zamówienia, jeżeli nie zgłosi uwag na piśmie w ciągu 24 godzin od doręczenia Potwierdzenia Zamówienia.

 3. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego zastrzeżeń do Potwierdzenia Zamówienia, Strony są zobowiązane do renegocjacji warunków Umowy Stron i wygenerowania nowej Umowy Stron lub Potwierdzenia Zamówienia podpisanego przez Strony, obejmującego zgodne warunki Umowy Stron, umożliwiające prawidłową realizację Umowy.

 

5.Ceny i płatności

 1. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto. W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości, który Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto.

 2. Ceny są podawane w złotych polskich (PLN) i/lub EURO. W razie konieczności, przeliczenia waluty dokonuje się według średniego kursu obowiązującego w Banku prowadzącym rachunek bankowy Sprzedającego, na dzień zgodny z terminem płatności.

 3. Cena podana w Potwierdzeniu Zamówienia obejmuje wartość handlową netto Towaru lub Usługi. Cena ta nie zawiera wszelkich kosztów związanych z pakowaniem towaru, dostawą (transportem), rozładunkiem i załadunkiem, montażem Towaru u Kupującego, opłat celnych, ubezpieczenia oraz innych dodatkowych opłat i prowizji w tym wszelkich opłat związanych z wwiezieniem Towaru do kraju docelowego Kupującego. Cena towaru może obejmować szkolenia, jeżeli wynika to wprost z treści Umowy i dotyczy to tylko i wyłącznie szkoleń wykonywanych w siedzibie Sprzedającego.

 4. Termin płatności zostaje określony na fakturze. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata dokonana następnego dnia roboczego nie stanowi opóźnienia.

 5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego.

 6. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.

 7. Płatności z tytułu Umowy dokonywane będą przelewem w całości (100% wartości zamówienia wraz z wszelkimi kosztami ubocznymi, np. transportu, pakowania towaru, surowca do testów, szkolenia itp.), bądź częściowo w formie zaliczek zgodnie z wcześniej ustalonym przez Strony harmonogramem wpłat. Wartość tych zaliczek ustalania jest każdorazowo pomiędzy Stronami. Całkowita zapłata nie może nastąpić później niż przed dostawą Towaru zgodnie z terminem określonym w Zaproszeniu do odbioru towaru.

 8. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedający ma prawo do:

  1. naliczania odsetek maksymalnych za czas opóźnienia Kupującego, bez odrębnego wezwania;

  2. wstrzymania dostawy Towaru do momentu całkowitej zapłaty;

  3. uzależnienia realizacji dalszych dostaw Towaru od uiszczenia zapłaty za dotychczasowe dostawy albo żądania udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia majątkowego należności Sprzedającego.

 9. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczących Kupującego

  1. jeżeli Kupujący zalega z zapłatą ceny pomimo upływu określonego w Zaproszeniu do Odbioru terminu;

  2. jeżeli Kupujący nie odebrał Towaru, pomimo bezskutecznego upływu terminu określonego w Zaproszeniu do Odbioru.

 10. Sprzedający ma prawo zachować zaliczkę, w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od Umowy z przyczyn dotyczących Kupującego.

 11. Uprawnienie Sprzedającego do zachowania zaliczki nie wyłącza dochodzenia dalszego odszkodowania wobec Kupującego na zasadach ogólnych.

 12. Kupujący nie może kompensować (potrącać) swoich należności wobec Sprzedającego z należnościami z tytułu ceny i innych wynikających z Umowy Stron należności.

 13. Wszelkie koszty związane z płatnościami, koszty przewalutowania, koszty transferów bankowych, etc. ponosi Kupujący.

 14. Wszelkie ceny, wyceny, szacowania i inne wartości finansowe wyrażone na ofercie, informacji cenowej w potwierdzeniu zamówienia, formularzu zamówienia oraz w innych dokumentach, skalkulowane zostały z uwzględnieniem rabatu w wysokości 5% wartości zamówienia netto z tytułu płatności dokonywanej bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności „split payment”. Dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu "split payment” skutkuje anulowaniem tego rabatu i obowiązkiem zapłaty ceny nie uwzględniającej rabatu przez Kupującego w terminie 3 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej lub faktury obejmującej równowartość kwoty anulowanego rabatu.

 15. Dopuszcza się możliwość płatności przelewem na podstawie określenia terminu płatności w ofercie Sprzedającego.

 16. Nie dotrzymanie terminu płatności przez Kupującego skutkuje automatycznym doliczaniem 5% kwoty do każdej kolejnej wystawionej faktury lub wycofaniem możliwości uzyskiwania płatności przelewowych do przekroczenia kwoty 20 000zł w transakcjach gotówkowych lub przed płaconych realizowanych w przyszłości.

 17. Dla urządzeń wykonywanych na personalizowane zlecenie Kupującego, przed rozpoczęciem prac Sprzedający pobiera zaliczkę w kwocie 50% wartości Zamówienia.

 18. Przed wykonaniem przez Sprzedającego Serwisu zleconego, Kupujący wpłaca w gotówce lub przelewem bankowym kwotę wskazaną w formularzu serwisowym lub poczcie email, będącą sumą dojazdu do wskazanego miejsca wykonania Serwisu w kwocie 1zł netto/km i kwoty 200zł. Pozostałą część płatności określonej podczas prac serwisowych a składającą się z kosztów użytych materiałów i nakładu pracy Kupujący uiszcza po ich wykonaniu.

 

6. Wykonanie umowy

 1. Standardowy termin dostawy Towaru wynosi 150 dni roboczych od dnia wpływu zaliczki oraz kompletnych dokumentów, podpisanych przez Strony, chyba że Umowa Stron lub Potwierdzenie Zamówienia określa inny termin.

 2. Standardowy termin dostawy Towaru ma charakter orientacyjny. Sprzedający zastrzega sobie prawo skrócenia albo przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Stron, o czym poinformuje Kupującego przed upływem standardowego lub uzgodnionego przez Strony terminu realizacji przedmiotu Umowy Stron.

 3. Kupujący ma obowiązek dokonania wpłaty zaliczki w uzgodnionych ze Sprzedającym kwocie i terminie na poczet realizacji przedmiotu Umowy Stron. Termin realizacji przedmiotu Umowy Stron nie biegnie lub ulega zawieszeniu do momentu wpływu każdej zaliczki i dostarczenia do Sprzedającego dokumentów określonych w Umowie Stron lub w Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego, a także surowca na testy, wzorów, komponentów, informacji technicznych, rzutów architektonicznych hali, itp. materiałów i dokumentów wskazanych w Umowie Stron, w Potwierdzeniu Zamówienia bądź w wezwaniu Sprzedającego.

 4. W przypadku skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Stron, odpowiednio proporcjonalnie skróceniu ulegną terminy wpłaty zaliczek.

 5. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu surowiec niezbędny do przeprowadzenia prób technicznych przedmiotu Umowy Stron oraz do przeprowadzenia szkolenia w terminie, rodzaju, ilości i jakości określonej przez Sprzedającego, bądź pokryć koszty jego zakupu przez Sprzedającego. Surowiec zostanie zwrócony Kupującemu w postaci

przetworzonej wraz z urządzeniem lub zutylizowany przez Sprzedającego na koszt Kupującego. Koszty dostarczenia surowca i jego utylizacji ponosi w każdym wypadku Kupujący.

 1. Zamówienie Kupującego na Towary uważa się za zrealizowane z chwilą wystosowania przez Sprzedającego Zaproszenia Do Odbioru Towaru.

 2. Jeżeli strony inaczej nie postanowiły, przed nadejściem terminu dostawy Kupujący zobowiązany jest do: a. zapłaty całości ceny,

  b. odbycia szkolenia z instalacji i obsługi Towaru, jeśli Kupujący nie został z tego obowiązku wyraźnie zwolniony.

 3. Termin miejsce i dostępność sprzętu na którym wykonywane są prace Serwisu Zleconego a ustalone w potwierdzeniu przyjęcia Serwisu Zleconego są wiążące dla Kupującego. Brak możliwości wykonania czynności na obiekcie z winy Kupującego daję możliwość Sprzedającemu zafakturowanie kosztów dojazdu i opłaty startowej 200zł oraz odmówienie wykonania prac . Wyznaczenie nowego terminu wiąże się z ponownym zgłoszeniem poprzez formularz Serwisu Zleconego i potwierdzenia przyjęcia Serwisu Zleconego.

 4. Serwis Zlecony wykonywany jest tylko w zakresie zgłoszonej usterki.

 5. Serwis Zlecony wykonywany jest na obiekcie wyłączonym z eksploatacji.

 6. Wykonywanie prac Serwisu Zleconego podczas aktywnego cyklu produkcyjnego lub eksploatacji obiektu wiąże się z dodatkowa opłatą w kwocie 50% wartości opłaty za usługę.

 7. Podczas wykonywania Serwisu Zleconego na aktywnym cyklu produkcyjnym lub eksploatacyjnym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty w materiale produkcyjnym , wydajności , jakości produktu finalnego.

7. Zastrzeżenie prawa własności

 

 1. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego całości ceny oraz wszelkich innych zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Strony lub z Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą ceny za Towar lub Usługę lub wykonania innych zobowiązań, wynikających z Umowy zawartej przez Strony lub z Potwierdzenia Zamówienia na żądanie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony Towar w całości.

 2. Koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący.

 3. Oddanie Towaru Sprzedającemu nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny chyba, że strony inaczej postanowiły. Po wpłacie całości ceny, Strony mogą uzgodnić nowy termin dostawy.

 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty przechowania, ubezpieczenia (od kradzieży, pożaru, powodzi etc.) oraz ochrony Towaru, który pozostaje w posiadaniu Sprzedającego z powodu opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru lub zapłacie ceny. Sprzedający wzywa Kupującego do ubezpieczenia Towaru w oznaczonym terminie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, Sprzedający może samodzielnie ubezpieczyć Towar i obciążyć kosztami Kupującego. Do chwili zapłaty przez Kupującego całości ceny oraz zwrotu kosztów przechowania, ubezpieczenia i ochrony Towaru, Sprzedający jest uprawniony do odbioru wszelkich świadczeń z tytułu ubezpieczenia.

 5. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru, który pozostaje w posiadaniu Sprzedającego z powodu opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru lub zapłacie ceny.

 6. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.

 

8. Dostawa

 

 1. Dostawa Towaru następuje na warunkach Incoterms ExW (Ex-Works) lub FCA (Free Carrier).

 2. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru Kupującemu.

 3. Wydanie Towaru Kupującemu następuje z chwilą:

  1. w dostawie ExW - gdy Towar został postawiony do dyspozycji Kupującego w siedzibie/magazynie Sprzedającego. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za załadunek Towaru na środek transportu Kupującego i nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z transportem, odprawą lub ubezpieczeniem Towaru w tym także związanych z wwiezieniem towaru na teren kraju Kupującego, ani ryzyka związanego uszkodzeniem lub utratą, a tym kradzieżą towaru w czasie transportu.

  2. w dostawie FCA - gdy Sprzedający przekaże Towar wyznaczonemu przez Kupującego przewoźnikowi. Koszty ceł importowych, ubezpieczenia towaru i innych kosztów związanych z transportem, wwiezieniem towaru na teren kraju Kupującego oraz obowiązek rozładunku Towaru spoczywają na Kupującym.

 4. Jeżeli Kupujący w stosownym czasie, jednak nie później niż 14 dni roboczych przed terminem dostawy nie określi środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, przyjmuje się, że Kupujący upoważnił Sprzedawcę do samodzielnego wyboru środka transportu z zachowaniem należytej staranności, na koszt Kupującego.

 5. Sprzedający każdorazowo jest uprawniony do zastosowania sposobu i rodzaju opakowania Towaru adekwatnego do specyfiki Towaru i poziomu niezbędnego zabezpieczenia Towaru na czas transportu, z zachowaniem należytej staranności.

 6. Koszty przewozu towaru do oznaczonego miejsca ponosi Kupujący zgodnie z wysokością stawek stosowaną przez Przewoźnika chyba, że Strony inaczej postanowiły.

 7. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wysyłek częściowych.

 8. Dostawa Towaru obejmuje również wydanie Kupującemu określonych w Umowie Stron lub w Potwierdzeniu Zamówienia dokumentów dotyczących Towaru. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia innych dokumentów niż wymienione w Umowie Stron lub w Potwierdzeniu Zamówienia. Koszty związane z przygotowaniem i wystawieniem takich dokumentów pokrywa każdorazowo Kupujący we własnym zakresie lub za dodatkową opłatą, ustaloną pomiędzy Stronami na podstawie odrębnych uzgodnień. Wszelkie opóźnienia w dostawie towaru lub dodatkowe koszty, wynikłe z braku lub konieczności przygotowania, dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione powyżej, a o które wnioskował Kupujący, a na których przygotowanie Sprzedający nie ma wpływu, nie będą przedmiotem roszczeń Kupującego względem Sprzedającego.

 9. Wyłącznym dowodem dokonania dostawy jest protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obydwu stron w przypadku osobistego odbioru Towaru przez Kupującego lub Potwierdzenie Załadunku Towaru przez Sprzedającego w trybie procedury EXW oraz FCA, lub list przewozowy wystawiony przez Sprzedającego w przypadku przesyłek kurierskich.

 10. Jeżeli Kupujący zażyczy sobie opóźnienia w dostawie, będzie obciążony kosztami magazynowania od momentu powiadomienia o gotowości dostawy.


 

9. Badanie Towaru

 

 1. Kupujący zobowiązany jest zbadać Towar co do ilości i jakości bezpośrednio podczas dostawy lub po dostarczeniu Towaru na miejsce przeznaczenia. Kupujący zobowiązany jest ujawnić stwierdzone braki ilościowe i jakościowe w dokumentach przewozowych w obecności Przewoźnika oraz powiadomić Sprzedającego w formie pisemnej, faxem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną nie później niż w terminie 24 godzin od daty dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić niezwłocznie po otwarciu opakowania. Brak powiadomienia Sprzedającego w terminie dłuższym niż 24h od chwili odbioru towaru przez Kupującego w powyższym trybie skutkuje utratą przez Kupującego roszczeń z wyżej wymienionego tytułu.

 2. W przypadku powiadomienia Sprzedającego o brakach ilościowych zgodnie z procedurą, Kupujący może domagać się dostawy brakującej ilości towaru w terminie uzgodnionym przez Strony.

 3. Nie uznaje się za braki ilościowe przypadku, gdy dostawa jest realizowana w formie wysyłek częściowych, z wyjątkiem gdy braki ilościowe dotyczą danej części dostawy.

 4. Kupujący udziela Sprzedającemu zgody na dokonanie inspekcji i przetestowania dostarczonych towarów w siedzibie

Kupującego, w celu sprawdzenia i potwierdzenia, że towar jest zgodny z Umową. Sprzedający ma prawo, a nie obowiązek dokonania takiej inspekcji.

 1. Kupujący ma obowiązek uruchomienia i przetestowania towaru we własnym zakresie, o ile Umowa Stron lub Potwierdzenie

Zamówienia nie stanowi inaczej, w terminie nie później niż 7 dni roboczych od daty dostarczenia go do miejsca przeznaczenia. Jeżeli wówczas zostaną zauważone wady Kupujący musi niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie Sprzedającego. Jeżeli żadne wady i usterki nie zostaną zgłoszone w w/w terminie, Towar będzie uważany za zaakceptowany przez Kupującego pomimo występowania w nim wad.

 

10. Siła wyższa

 

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy spowodowane siłą wyższą - oddziaływania nieprzezwyciężonej siły, która nie zależy od woli stron, a która miała bezpośredni wpływ na wypełnienie zobowiązań Stron.

 2. Za działanie siły wyższej uznane jest zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych, na które Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, w szczególności wystąpienie strajków, sporów zbiorowych, pożaru, zamieszek, aktów terroryzmu, konfliktu zbrojnego, stanu wojennego, klęski żywiołowej, a także warunków atmosferycznych wyłączających lub znacznie utrudniających produkcję i transport Towarów.

 3. Bieg terminu wykonania Umowy ulega zawieszeniu do czasu ustąpienia siły wyższej uniemożliwiającej lub poważnie utrudniającej Sprzedającemu lub jego podwykonawcom wykonanie Umowy. W tym czasie Kupujący nie może odstąpić od Umowy.

 4. Strona która doznała trudności w wykonaniu Umowy z powodu siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni powiadomić drugą stronę o zaistniałych okolicznościach.

 5. Każda ze stron jest zobowiązana powiadomić na piśmie drugą stronę o ustąpieniu przyczyn uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Umowy w terminie 3 dni.

 6. Jeżeli przeszkody w wykonaniu Umowy z przyczyn wyżej określonych trwają dłużej niż 90 dni roboczych, Sprzedający może odstąpić od Umowy.

 7. Zaistnienie okoliczności siły wyższej nie stanowi podstawy do żądania przez Kupującego zwrotu wpłaconych już zaliczek oraz do odmowy przez Kupującego zapłaty za towary (roboty, usługi, materiał), dostarczone lub zrealizowane lub gotowe do wydania, przed ich zaistnieniem.

 8. Zaistnienie okoliczności siły wyższej nie stanowi podstawy do odmowy przez Sprzedającego wydania Towaru (materiału, surowca, części), opłaconego przed ich zaistnieniem.

 

11. Odpowiedzialność stron

 

 1. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu szkód wynikających z Umowy oraz dostarczonych na jej podstawie Towarów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub poniższe postanowienia stanowią inaczej. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wynikłych z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania Sprzedającego.

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w granicach obowiązujących przepisów prawa za szkody na życiu lub zdrowiu ludzkim wywołane prawidłowym używaniem Towaru oraz zgodnym z Dokumentacją Techniczną Towaru.

 3. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody na życiu lub zdrowiu ludzkim wywołane stosowaniem produktów wytworzonych przy zastosowaniu Towaru Sprzedającego.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad produktu lub towaru wytworzonego przez Kupującego z zastosowaniem Towarów dostarczonych przez Sprzedającego.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność oraz wszelkie skutki wykorzystania Towarów wyprodukowanych z zastosowaniem rozwiązań konstrukcyjnych dostarczonych przez Kupującego

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność oraz skuteczność zastosowania Towarów do wytworzenia produktów finalnych przez Kupującego, chyba że strony postanowiły inaczej w Umowie lub w Potwierdzeniu Zamówienia, a Kupujący zastosował się w tym zakresie do zaleceń i instrukcji Sprzedającego.

 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego, w każdym przypadku ograniczona jest do 5% wartości Towaru netto.

 8. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wad/usterek maszyn używanych.

 9. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.

 10. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego odpowiada Kupujący nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.

 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utracone korzyści oraz jakąkolwiek inną szkodę, jaką Kupujący poniesie w wyniku niezrealizowania Umowy Stron lub Potwierdzenia Zamówienia lub zrealizowania ich w sposób nienależyty.

 

12. Gwarancja i inne uprawnienia z tytułu wad Towaru

 1. Sprzedający zapewnia, że produkowane przez niego Towary spełniają normy jakościowe wymagane odrębnymi przepisami obowiązującymi/właściwymi dla Polski.

 2. Gwarancja obejmuje Towary używane w Polsce, zaś do towarów używanych poza granicami kraju stosuje się następujące zasady:

  1. określony przez Sprzedającego na podstawie odrębnej wyceny, koszt przyjazdu i zakwaterowania w hotelu, zespołu serwisowego Sprzedającego do Towaru pracującego poza granicami Polski, Kupujący pokrywa w całości. Koszt pracy zespołu serwisowego Sprzedającego, pokrywa Sprzedający. Sprzedający udziela Kupującemu pełnego wsparcia technicznego w ramach konsultacji pisemnych i telefonicznych.

  2. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany wszystkich elementów, które zostaną uznane przez Sprzedającego jako wadliwe.

  3. Uszkodzone, wadliwe, niesprawne części zgłoszone do naprawy w ramach gwarancji, wraz z próbkami materiału, surowca, komponentów, wykorzystywanych w produkcji w chwili awarii Towaru, Kupujący przesyła na swój koszt do siedziby firmy Sprzedającego celem dokonania ekspertyzy. W przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego, odpowiednie - nowe lub naprawione części będą dostarczane przez Sprzedającego do Kupującego bezpłatnie, przy czym koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu, pokrywa Sprzedający.

 3. Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w chwili jego wydania pod kątem wad jawnych, ukrytych oraz braków ilościowych.

 4. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad jawnych, ukrytych oraz braków ilościowych.

 5. Warunki Gwarancji określone są w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy (OWW), chyba, że Umowa Stron lub Potwierdzenie Zamówienia lub inny dokument podpisany przez Strony stanowi inaczej.

 6. Gwarancja na warunkach określonych w nn. OWW wchodzi w życie z dniem wykonania przez Sprzedającego Umowy Stron lub Potwierdzenia Zamówienia. Dowodem udzielenia Gwarancji na zasadach określonych w nn. OWW jest faktura VAT.

 7. Sprzedający ma prawo odmówić wykonywania zobowiązań gwarancyjnych jeżeli Kupujący ma wobec Sprzedającego jakiekolwiek wymagalne zobowiązania finansowe i inne, pochodzące z dowolnego tytułu.

 8. Sprzedający udziela Kupującemu Gwarancji na Towary na okres do upływu wcześniejszego z następujących terminów:

(1) 12 miesięcy od daty wykonania Umowy lub (2) 2000 godzin pracy danej maszyny.

 1. Gwarancja na podstawie nn. OWW obowiązuje wyłącznie wobec Towarów używanych na terytorium Polski oraz wobec Kupującego z którym została zawarta Umowa Stron, a nie obowiązuje wobec dalszych podmiotów, którym Towar został przez Kupującego przekazany do użytku (wypożyczony, sprzedany, podarowany etc.), ani jego następców prawnych z jakiegokolwiek tytułu.

 2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem odbycia przez Kupującego i/lub upoważnionego przez Kupującego użytkownika Towaru, szkolenia z zakresu obsługi, bezpieczeństwa pracy oraz serwisu Towaru chyba, że Kupujący został z tego obowiązku przez Sprzedającego zwolniony, co zostało stwierdzone w formie pisemnej.

 3. Kupujący jest zobowiązany przedstawić Sprzedającemu pisemne zgłoszenie gwarancyjne w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili ujawnienia wady Towaru, pod rygorem utraty praw z gwarancji. Zgłoszenie gwarancyjne musi zawierać dokładny opis ujawnionej wady Towaru.

 4. Kupujący zobowiązany jest umożliwić Sprzedającemu naprawę Towaru, w tym udostępnić Towar w swojej siedzibie, odmowa udostępnienia Towaru w celu jego zbadania i rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego przez Sprzedającego, jak i w celu usunięcia wad towaru w terminie określonym przez Sprzedającego skutkuje wygaśnięciem gwarancji.

 5. Sprzedający nie będzie uznawał roszczeń dotyczących wad produktu, które wystąpiły wcześniej niż 24 godziny od chwili zgłoszenia gwarancyjnego.

 6. Po ujawnieniu wady Towaru, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia i składowania Towaru tak, aby do czasu rozpatrzenia reklamacji pozostawał w stanie nie pogorszonym, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. Kupujący zobowiązany jest do wstrzymania eksploatacji Towaru i wyłączenia Towaru z ruchu oraz odłączenia od mediów energetycznych. Kupujący zobowiązany jest do zachowania Towaru oraz materiałów eksploatacyjnych, z którymi Towar pracował w stanie nienaruszonym, takim, w jakim się znajdowały w chwili ujawnienia jego wady, a to wszystko pod rygorem utraty uprawnień z Gwarancji.

 7. Sprzedający w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia gwarancyjnego, przystąpi do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a następnie w terminie dalszych 30 dni poinformuje Kupującego o swojej decyzji co do uznania wad Towaru oraz o sposobie realizacji uprawnień gwarancyjnych.

 8. Sposób realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Sprzedającego.

 9. Warunkiem rozpoznania zgłoszenia gwarancyjnego przez Sprzedającego jest przedstawienie przez Kupującego oryginału lub uwierzytelnionej kopii faktury sprzedaży, oraz protokołu odbioru Towaru lub listu przewozowego.

 10. Rękojmia wynikająca z przepisów prawa cywilnego zostaje wyłączona.

 11. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zgłoszeniu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Towaru stanowiącego własność Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność w przypadku zaniedbania tego obowiązku. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia przez osoby trzecie wszelkich innych roszczeń związanych z prawami własności intelektualnej.

 12. Gwarancja wygasa na skutek zaistnienia następujących sytuacji: (1) jeśli dostarczony Towar zostaje zmodyfikowany lub w sposób niewłaściwy użytkowany lub przechowywany, (2) nie przeprowadzono stosownych przeglądów Towaru wg zaleceń dokumentacji technicznej, (3) podejmowano samodzielne próby napraw, (4) używano Towaru mimo awarii, (5) usunięto surowiec (6) nie przestrzegano zasad użytkowania Towaru określonych w jego dokumentacji technicznej, etc.

 13. Gwarancja nie obejmuje wad Towaru powstałych wskutek: (1) prac budowlanych przeprowadzonych niezgodnie ze sztuką budowlaną, (2) wpływu środków chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, o ile nie występują one z winy sprzedającego, (3) niewłaściwej instalacji lub odbioru przez Kupującego lub osoby trzecie, (4) niewłaściwego lub niedbałego traktowania w ty niezgodnego z dokumentacją techniczną Towaru, (5) naturalnego zużycia będącego wynikiem zwykłego korzystania, (6) zastosowania niewłaściwych mediów operacyjnych (7) ingerencji Kupującego w budowę Towaru, wprowadzenie zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Kupującego a także wszelkich innych przeróbek Towaru (8) nieprawidłowo przeprowadzonych prac konserwacyjnych (9) używania części nierekomendowanych przez Sprzedającego lub nieoryginalnych (10) zaniedbania przeglądów okresowych określonych w dokumentacji technicznej Towaru, wykonywanych przez Kupującego we własnym zakresie i przy użyciu rekomendowanych przez Sprzedającego części zamiennych(11) stosowania surowców nie przeznaczonych do użytkowania z danym Towarem (12) użytkowania Towaru przez osoby nieuprawnione, które nie odbyły szkolenia przeprowadzonego przez Sprzedającego (13) użytkowania towaru z surowcami innymi niż określone przez Sprzedającego, właściwymi dla danego egzemplarza Towaru (14) użytkowania Towaru w sposób niezgodny ze wzorcowymi parametrami eksploatacyjnymi, środowiska pracy, mediów zasilających, surowcem etc., określonymi przez Sprzedającego.

 14. Warunki gwarancji nie obejmują części i materiałów, które zużywają się w procesie normalnej eksploatacji i pracy detali i mechanizmów.

 15. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie reklamacyjne Kupującego jest nieuzasadnione ze względu na brak wady lub zaistnienie sytuacji wyłączającej odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi z usuwaniem wady lub dokonaniem ustaleń, co do braku odpowiedzialności Sprzedającego, a także kosztami wysyłek.

 16. Każdy z towarów został przetestowany, a jego poprawne działanie jest gwarantowane, jedynie przy zastosowaniu parametrów eksploatacyjnych, środowiska pracy, mediów zasilających, surowca etc. określonych przez Sprzedającego, których specyfikacja jest dostępna u Sprzedającego na wyraźne żądanie Kupującego.

13. Szkolenia

 1. Sprzedający zapewnia Kupującemu przeprowadzenie szkolenia z zakresu instalacji, obsługi, bezpieczeństwa pracy oraz serwisu Towaru (dalej: Szkolenie).

 2. Koszty Szkolenia pokrywa Kupujący na podstawie odrębnego uzgodnienia Stron chyba, że koszty szkolenia są wliczone w cenę towaru i fakt wliczenia kosztów szkolenia w cenę towaru został wyraźnie wskazany w treści Umowy Stron lub Potwierdzenia Zamówienia.

 3. Wyłącznym dowodem odbycia szkolenia przez Kupującego jest dokument sporządzony i podpisany przez Sprzedającego, w tym m.in. adnotacja o odbyciu szkoleń na Protokole Odbioru lub innym.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe na skutek użytkowania Towaru, w tym następstw wypadków, awarii, zniszczeń, uszkodzeń, jeżeli Kupujący, lub osoba użytkująca bądź obsługująca Towar u Kupującego nie odbyła obowiązkowego Szkolenia przed rozpoczęciem użytkowania Towaru.

 

14. Know-how

 

 1. Know-how stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego i jest chronione przepisami prawa własności intelektualnej, w tym przepisami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 2. Niniejsze OWW oraz wszelkie Umowy zawarte przez Strony, w tym m.in. Umowy sprzedaży lub dostawy, Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia i inne niewymienione dokumenty wygenerowane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Strony nie przenoszą na rzecz Kupującego praw własności intelektualnej do Know-how oraz w żadnym zakresie nie stanowią licencji do korzystania przez Kupującego z Know-how Sprzedającego.

 3. Kupujący oświadcza, że będzie wykorzystywał Towary wyłącznie we własnej działalności gospodarczej w granicach i celu określonym w Umowie/OWW i nie przekaże ich do korzystania lub dyspozycji osobom trzecim.

 4. Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim w jakikolwiek sposób, ani nie kopiować lub utrwalać w jakiejkolwiek formie wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących Know-how Sprzedającego pozyskanych w toku negocjacji, wykonywania Umowy oraz korzystania z Towaru.

 5. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dotyczących Know-how Sprzedającego o których wyżej mowa w konkurencyjnej wobec Sprzedającego działalności. Działalnością konkurencyjną jest produkcja maszyn, urządzeń i akcesoriów o podobnym do Sprzedającego przeznaczeniu. Zakaz konkurencji dotyczy wszelkich form prawnych działalności Kupującego, w tym jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz w spółkach cywilnych lub prawa handlowego, z którymi Kupujący jest powiązany osobowo lub kapitałowo.

15. Poufność i bezpieczeństwo

 

 1. Wszelkie informacje i dokumenty przekazane Kupującemu w związku z wykonywaniem postanowień Umów zawartych przez strony, bądź innych wiążących Strony dokumentów, stanowią tajemnicę handlową Sprzedającego (informacje poufne).

 2. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji poufnych z wyjątkiem informacji jawnych.

 3. Informacjami jawnymi są informacje powszechnie dostępne:

  1. z mocy prawa w rejestrach prowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

  2. na podstawie decyzji albo orzeczenia uprawnionych organów,

  3. informacje powszechnie znane.

 4. Obowiązek zachowania informacji poufnych w tajemnicy trwa przez okres 2 lat od daty wykonania Umowy zawartej pomiędzy stronami lub zakończenia jej wskutek odstąpienia, rozwiązania lub wygaśnięcia.

 5. Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedającego o każdym przypadku ujawnienia informacji poufnych.

 6. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do szczególnej staranności w zabezpieczeniu materiałów uzyskanych w związku z wykonywaniem postanowień Umów bądź innych wiążących Strony dokumentów przed dostępem osób trzecich lub osób nieuprawnionych.

 7. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy dokumentacji projektowej przekazanej w ramach umowy oraz ograniczenia dostępu do tej dokumentacji pracownikom, współpracownikom oraz innym osobom

 8. W razie udowodnionego naruszenia klauzuli poufności, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 100.000 EUR. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego dalej idących roszczeń odszkodowawczych wobec Kupującego na zasadach ogólnych.

 

16. Kary umowne

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Kupującego w następujących przypadkach:

  1. Za opóźnienie w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,05% ceny jednostkowej netto Towaru, którego opóźnienie w realizacji dotyczy, za każdy tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% ceny jednostkowej netto maszyny, przy czym roszczenie o zapłatę kary umownej z tego tytułu przysługuje Kupującemu po bezskutecznym upływie czterech tygodni od daty doręczenia Sprzedającemu wezwania do realizacji Umowy, w której wykonaniu Sprzedający się opóźnia.

  2. Za odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego na skutek okoliczności leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 5% ceny jednostkowej netto Towaru, którego odstąpienie dotyczy.

 2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku zerwania Umowy przez Kupującego na skutek okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości:

  1. 10% uzgodnionej ceny sprzedaży wraz ze wszystkimi usługami pomocniczymi po otrzymaniu potwierdzenie zamówienia;

  2. 30% uzgodnionej ceny sprzedaży obejmującej wszystkie usługi pomocnicze po upływie 30 dni po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,

  3. 40% uzgodnionej ceny sprzedaży obejmującej wszystkie dodatkowe usługi po rozpoczęciu produkcji odpowiedniej maszyny plus całkowita cena sprzedaży opcji wykonywanych na indywidualne zamówienie;

  4. 100% uzgodnionej ceny sprzedaży wraz ze wszystkimi usługami dodatkowymi plus całkowitą kwotą sprzedaży za opcje wykonywane na indywidualne zamówienie po skompletowaniu maszyny, przy czym wszystkie specjalne wykonania dla maszyny standardowej, sterowanie, opcje maszyny, elektronarzędzia i inne usługi, nie wliczając uruchomienia, treningu, transportu czy pakowania są Uważane są za opcje na indywidualne zamówienie/niestandardowe.

 3. Nadto Sprzedający jest uprawniony do zatrzymania wpłaconych zaliczek oraz do dochodzenia dalej idącego odszkodowania z tytułu poniesionych przez Sprzedającego kosztów, które Kupujący zobowiązany jest pokryć w całości.

 4. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania na piśmie przez Stronę zobowiązaną wezwania do zapłaty.

 5. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z wszelkich tytułów określonych w zawartej przez Strony umowie, w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy jest ograniczona łącznie do maksymalnie 5% ceny jednostkowej netto Towaru, którego roszczenie dotyczy.

 

17. Powiadomienia

 

 1. W dokumentach Umowy Stron oraz Potwierdzenia Zamówienia strony podają:

  1. osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze stron wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienie;

  2. osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy Stron oraz za kontakt z drugą Stroną w celu wykonywania Umowy;

  3. dane teleadresowe do kontaktu, takie jak: telefon, fax, e-mail, adres pocztowy.

 2. Każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą stronę o zmianie danych teleadresowych.

 3. Korespondencję przesłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną z chwilą jej wysłania, o ile transmisja nie wykazała błędów. Korespondencję przesłaną za pomocą faksu uważa się za doręczoną z chwilą jej nadania, o ile transmisja faksowa nie wykazała błędów.

 4. W przypadku nie zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu poczty elektronicznej, numeru faksu danej strony lub innych danych niezbędnych do doręczenia korespondencji, korespondencja przesłana na ostatni znany stronie adres poczty elektronicznej, numer faksu strony lub inne dane adresowe strony uważa się za skutecznie doręczone.

18. Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy i zawierania oraz wykonywania umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku sporządzenia Umów w języku polskim i obcym, rozstrzygające znaczenie ma polska wersja językowa.

 3. Kupujący nie ma prawa przeniesienia jakichkolwiek wierzytelności wobec Sprzedającego na inny podmiot bez pisemnej, wyraźnej zgody Sprzedającego.

 4. Wszelkie zmiany niniejszych OWW oraz zmiany Umów bądź innych wiążących Strony dokumentów wymagają dla formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umów bądź innych wiążących Strony dokumentów podlegają obowiązkowej 2 godzinnej mediacji, przed mediatorem Ośrodka Mediacji Fundacji WPiA ul. Bankowa 11b, pokój 3.41, 40-007 Katowice, a jeżelito niemożliwe - innego uzgodnionego ośrodka mediacji gospodarczej w Polsce. W razie bezskuteczności mediacji, spory będą rozstrzygane przed polskim sądem powszechnym właściwym dla siedziby Sprzedającego. Język postępowania- polski.

 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umów bądź innych wiążących Strony dokumentów uznane jest za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące, chyba że z okoliczności wynika, że Strony nie zawarłyby Umów bądź innych wiążących Strony dokumentów, gdyby wiedziały o nieważności tego postanowienia. Takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron wyrażony w nieważnym postanowieniu.

 7. Tytuły rozdziałów Umów bądź innych wiążących Strony dokumentów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wpływają na wykładnię postanowień umowy.

 8. Z chwilą wejścia w życie niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy tracą moc wszelkie wcześniejsze porozumienia, umowy oraz oświadczenia obowiązujące pomiędzy Stronami w zakresie objętym niniejszą umową.

 9. Kupujący zobowiązuje się nie usuwać z Towaru tabliczek znamionowych i firmowych Sprzedającego.

 10. Umowy, zamówienia lub inne zobowiązania wynikające z dokumentów wiążących Strony będą uznawane za prawidłowo wykonane przez strony po dokonaniu przez Kupującego wszelkich wymagalnych płatności wynikających z umowy oraz po podpisaniu Protokołu Załadunku Towaru lub Protokołu Odbioru Towaru, w zależności od tego, który z tych Protokołów zostanie podpisany później.

19.Procedura zamawiania towaru

1.Zapytanie

 

formularz na stronie www.spinfx.eu

email na adres biuro@spinfx.pl

pismo

 

2.Oferta

email na adres wskazany przez Kupującego,

pismo

 

3.Zamówienie

 

email na adres biuro@spinfx.pl,

pismo

 

4.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

email na adres wskazany przez Kupującego,

pismo

Kupujący wpłaca 50% kwoty

Sprzedający rozpoczyna pracę zgodnie z OWW

5.Zaproszenie do odbioru

email na adres wskazany przez Kupującego,

pismo

 

6.Odbiór

Szkolenie

 

Kupujący uiszcza pozostałą część( tj 50% ) kwotę transakcji.(gotówka , przelew) Forma zależna od Oferty.

20.Procedura Serwisu Zleconego

1.Zlecenie serwisu

 

formularz na stronie www.spinfx.eu

email na adres biuro@spinfx.pl

pismo

 

2.Potwierdzenie

email na adres wskazany przez Kupującego,

pismo

Zlecający (Kupujący) uiszcza opłatę wskazaną w potwierdzeniu 1zł netto/km dojazdu + 200zł

3.Wykonanie prac

 

 

4.Potwierdzenie usunięcia awarii

 

email na adres wskazany przez Kupującego,

pismo

Zlecający (Kupujący) dokonuje opłaty za całość prac

21. Data wprowadzenia

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy wchodzą w życie z dniem 01 czerwca 2019 roku.